Shavuot/ Pinkster (Pentecost) Lering


LOOF YAHUSHUA ha MASHIACH!
GESEËND IS DIE NAAM VAN ONS GOD en MESSIAS EN SPOEDIG KOMENDE BRUIDEGOM, DIE KONING VAN REDDING EN KONING VAN DIE KONINGS EN HERE VAN DIE HERE
VIR ALTYD EN EWIG!
GESEËND IS DIE NAAM BO ALLE NAME
YAHUVEH en YAHUSHUA!

Handelinge 2:1-4
En toe die dag van Shavuot aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar. 2 En daar kom skielik uit die Hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. 3 Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulleself verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. 4 En hulle is almal vervul met die Afgesonderde Gees en het begin praat in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. [WeG bybel]
Handelinge 2:14-18
Maar Kefa[Petrus] het opgestaan met die elf en sy stem verhef en hulle toegespreek:

Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet, en luister na my woorde. 15 Hierdie mense is tog nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar die derde uur in die môre.

16 Maar dit is wat deur die profeet Joël gesê is:

17 En in die laaste dae, sê Elohim, sal Ek van my Gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. 18 En ook op my diensknegte en diensmaagde sal Ek in daardie dae van my Gees uitstort, en hulle sal profeteer.

Nadat Petrus hulle vrae beantwoord het oor die gebeure, het hy sy boodskap gelewer – YAHUVEH se boodskap aan Israel in vers 22-36. Wat was die boodskap van Pinkster (Pentecost)? Petrus se kern in die boodskap is dat YAHUSHUA die Messias is van Israel. Petrus gebruik vier feite om te bewys dat YAHUSHUA die Messias was:

- SY wonderwerke bewys dat HY deur YAHUVEH gestuur was (v. 22)
- SY dood was volgens die plan van YAHUVEH (v. 23)
- SY opstanding was in die Ou Testament geprofeteer en bewys dat HY die Messias is (v. 24-32)

- SY Hemelvaart en SY uitstorting van die RUACH HA KODESH was geprofeteer en bewys dat HY die Messias is. (v. 33-35)

HIERDIE IS DIE DAG VAN Pinkster (Pentecost)/SHAVUOT!

Pinkster (Pentecost)/Shavuot Aftel Horlosie

Epos Elisheva Jou Pinkster (Pentecost)/Shavuot Wonderwerk! 

at Kontak Ons


[Ons is dankbaar teenoor K vir haar bydrae tot die lering aangaande Pinkster (Pentecost)!]

Wat Is Pinkster (Pentecost)?
Pinkster (Pentecost)/Shavuot is ‘n fees wat die neerdaling/uitstorting herdenk van die RUACH HA KODESH (Heilige Gees) op die Apostels en vroue volgelinge van YAHUSHUA, tien dae na Hemelvaart Donderdag.

Die Joodse Fees van Pinkster (Pentecost), of Shavuot, word ook genoem:

Die Fees van Weke (Deuteronomium 16:10)
Die Oes-Fees (Exodus 23:16)
Die Dag van Die Eerstelinge (Numerie 28:26)

Pinkster (Pentecost) is die enigste fees in die Bybel waarvoor geen spesifieke datum gegee is nie. Inteendeel, die mense was beveel om “sewe weke af te tel”…vanaf die oggend na die Sabbat, vanaf die dag wat hulle die gerf [omer] van die beweegoffer gebring het.

Lev. 23:15 Dan moet julle tel van die dag na die Shabbat, van die dag af as julle die omer as beweegoffer bring, sewe volle weke moet dit wees; [WeG Bybel]

Hierdie heilige dag vind plaas in die maande van Mei of Junie op die sekulêre kalender. Dit is die suksesvolle afhandeling van die eerste plant seisoen van koring en die herdenking van die gee van die Torah op die Berg Sinai.

Die mees basiese verduideliking van Pinkster (Pentecost) is dat dit plaasvind wanneer die Eerstelinge van die Koring Oes geoffer word aan YAHUVEH. Maar die belangriker feit is, dat Shavuot/Pinkster (Pentecost) die fees is van die herdenking van die gee van die “Wet” of Torah op die Berg Sinai (Eksodus) EN dit is wanneer YAHUSHUA eerste met die Heilige Gees en Vuur gedoop het (Handelinge).

2 Korinthiërs 3:3-6
“3 omdat julle duidelik 'n brief van die Messias is deur ons diens berei, geskryf nie met ink nie, maar met die Gees van die lewende Elohim; nie op kliptafels nie, maar op die vleestafels van die hart. 4 So 'n vertroue het ons deur die Messias by Elohim. 5 Nie dat ons uit onsself bekwaam is om iets as uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit Elohim, 6 wat ons ook bekwaam gemaak het as dienaars van 'n nuwe verbond, nie van die letter nie, maar van die gees; want die letter maak dood, maar die gees maak lewend.” [ WeG Bybel]
Soms is die woord “Torah” ‘n verwysing na :
- Die hele opsomming van die Woord van YAHUVEH (bedoelende die “Bybel” sowel as al die profetiese woorde ens. wat waarlik vanaf YAHUVEH is, sien Daniël 10:21) – maar meestal word “Torah” gebruik om die Chumash te beskryf (vanaf die woord wat “vyf” beteken in Hebreeus) of Pentateuch (wat die woord “vyf” beteken in Grieks). Die Chumash/Pentateuch is die eerste vyf boeke van die Bybel. Dit is hoe dit hier gebruik word.

Die Torah is sonder gelyke. YAHUVEH het dit werklik gespreek. Dit was nie deur ‘n droom, visioen of inspirasie nie. Dit was aan Moses gedikteer deur die hoorbare stem van YAHUVEH. Dit het spesiale betekenis.

Torah is die Goddelike geïnspireerde boek van openbaring van YAHUVEH. HY openbaar aan jou hoe jy as gelowige moet leef. HY leer jou. Moses het dit perfek neergeskryf volgens die skrifte, net soos hy dit van YAHUVEH gehoor het.

Johannes 1 sê dat die Wet gegee was deur Moses, maar Genade en Waarheid het gekom deur YAHUSHUA HA MASHIACH. Dikwels word die woord Wet gebruik om na die Torah te verwys (soms ook Pentateuch genoem). Dit is wat aan Moses gegee was op die Berg Sinai vir 40 dae lank. (Sommige mense glo dat die Mondelinge Torah aan Moses gegee was tesame met die Geskrewe Torah, maar dat dit nooit neergeskryf was nie). Die kombinasie van Misnah en die Gemara word vandag die Talmud genoem (ook bekend as die Mondelingse Torah). Deur sommige is dit hoër geag as die Geskrewe Torah (maar in der waarheid is dit NIE).

Ons weet dat Israel vir ‘n lang tyd sonder die Torah was. Vir ‘n tydperk voor die regering van Josia, was die Israeliete sonder die Torah. Toe Josia dit gevind het, het hulle onmiddelik die Pasga gehou. Indien daar ‘n Mondelingse Torah bestaan het, sou hulle dit herdenk het. Daarom weet ons dat die Mondelingse Torah-tradisie GEEN BASIS het nie. Dit is die tradisies van mense waarvan YAHUSHUA gepraat het. Mattheus 15:6 “So het julle dan die gebod van Elohim kragteloos gemaak ter wille van julle oorlewering [...] 9 Maar tevergeefs vereer hulle My deur leringe te leer wat gebooie van mense is.”

Nog ‘n ding wat in gedagte gehou moet word is dat die Talmud YAHUSHUA belaster. Ongelukkig gebruik sommige van die Messiaanse Gemeentes die Mondelingse Torah, wat demoniese gemors is. (Alhoewel die Talmud nie Goddelik geïnspireerd is nie, is dit tog ‘n ondersteunende bron van verskeie historiese kwessies. Byvoorbeeld, dat dit bewys is dat YAHUSHUA geleef het, en dat HY daarop aanspraak gemaak het dat HY en SY VADER EEN was, en dit sê ook dat deel van SY bediening die uitdryf van demone ingesluit het. Ook vertel dit vir ons dat Maria, die moeder van YAHUSHUA, die dogter van Heli was. Dit beteken dat Mattheus 1 die geslagsregister van Josef uitwys, terwyl die een in Lukas 3 dié van Maria uitwys).

Die mees belangrikste gedeelte in die Bybel wat YAHUSHUA se verhouding beskryf t.o.v. die (ware) TORAH is Mattheus 5 (lees dit). Hier, gee HY verskeie standpunte oor die Torah: – sal nooit gekanselleer word nie (nooit verbygaan nie). Die Torah is die fondamentele openbaring van YAHUVEH aan die mens – YAHUSHUA het gekom om dit te vervul. In ‘n Hebreeuse lig beteken dit dat HY absolute, finale outoriteit het om dit te interpreteer.

Skrif word dikwels deur teoloë geïnterpreteer d.m.v. Griekse en Romeinse filosofie...dit is totaal en al verkeerd. (Dit behoort altyd geïnterpreteer te word soos YAHUSHUA dit gedoen het. Onthou julle die gewilde “WWJD”… ons sal dit moet verander na “What Would YAHUSHUA Do?”) Genade en Waarheid kom deur YAHUSHUA. Genade, omdat HY ons Weg van Redding is en Waarheid omdat HY VADER YAHUVEH aan ons openbaar.

HY spreek SY Woord en Sy bedoeling verander nie (Num. 23:19). YAHUSHUA is die enigste weg na die VADER (Joh.14:6) en YAHUVEH word alleenlik aan ons bekend gemaak deur YAHUSHUA (Joh.1:19). Daarom moet ons die “Wet” interpreteer soos YAHUSHUA dit gedoen het en dit ook beoefen soos HY gedoen het (Mattheus 10:24-25; Johannes 13:15-16; Lukas 6:40; Filippense 2:5; 1 Petrus 2:21; 1 Johannes 2:6). HY het SY hele lewe lank die weeklikse Sabbat onderhou asook die Hoog-Heilige Sabbatte (Lukas 4:16; Hebreërs 4:15; 1 Johananes 3:4) en gedurende die Millenium sal ons dit ook doen (Jesaja 66:23). Die boek van Jesaiah profeteer dat hierdie in die laaste dae sal herleef.

Jy is ‘n lid van die huis van Israel, omdat jy ingeënt is. Lees die hele Romeine hoofstuk 11, veral v 16-21. Al die verbonde wat met Israel gemaak is, is joune deur die Bloed van YAHUSHUA.

WAT BETEKEN DIE AFTELLING VAN DIE OMER?

Om die Omer af te tel is ‘n spesiale benaming om die datum van die Fees van Weke of Pinkster (Pentecost)/Shavuot vas te stel.

...hierdie is almal verskillende benamings vir dieselfde Heilige Dag van YAHUVEH wat ons vind in Lev. 23:15-22 asook elders in die Torah. (Die Bybel sê nie uitdruklik vir ons wanneer die spesifieke dag van Pinkster (Pentecost) is nie. In plaas daarvan, moet ons aftel vanaf Pasga of Eerstelinge).

Pasga en Eerstelinge is ‘n deel van die Fees van Ongesuurde Brood, wat die eerste is van drie hoof feeste opgeteken in Eksodus 23:14-17 [1] Ongesuurde Brood, [2] Pinkster (Pentecost) & [3] die Oes Insameling). Almal van hierdie het te doen met die inbring van die Oeste...dink aan Lukas 10:2 of Johannes 4:35. Hierdie oestye en feeste is almal patrone en heenwysings na dinge wat was en (sommige dinge wat nog steeds) sal kom.

Die datum van eerstelinge word deur mense bepaal (en dus ook die datum van Pinkster (Pentecost)) en gewoonlik kry hulle 3 weersprekende datums. YAHUVEH is NIE die outeur van wanorde nie. Hierdie is eintlik heel eenvoudig. Ek moet dit uit-tik...dit is eintlik vermoeiend. Al wat julle moet doen is om ‘n Bybel te kry, maak seker dat jy dit gebruik en kyk of dit wat ek skryf in lyn is met die Woord...klink dit reg?

HOE OM DIE DATUM VAN EERSTELINGE TE BEPAAL ( & DERHALWE OOK Pinkster (Pentecost) )

Terwyl jy hier lees moet jy in gedagte hou dat ‘n dag, in die Bybel, ‘n aand en ‘n môre is; dae begin en eindig met skemer, ook sononder genoem (kyk in Genesis 1)!

Die Bybel gee nie vir ons direk die spesifieke datums vir Eerstelinge of Pinkster (Pentecost) nie, maar gee ons, in plaas daarvan, die datum wat betrekking het op Pasga. Die “Voorbereidingsdag van Pasga” is die 14de Nissan. Die werklike dag van Pasga (begin teen sononder op 14 Nissan, maar) is op die 15de Nissan. Pasga is die 1ste dag van die Fees van Ongesuurde Brood (‘n week-lange fees).

Die Bybel sê vir ons dat die Eerstelinge “die dag na die Sabbat” is (lees Levitikus 23).

Die eerste dag en die laaste dag van die Fees van Ongesuurde Brood is beide {Hoog-Heilige} Sabbatte. (Met {Hoog-Heilige} Sabbat, bedoel ek ‘n Heilige Dag waarop ons beveel was om te rus. Ek gebruik die woord “Hoog-Heilig” om dit te onderskei van die weeklikse, 7de dag, Saterdag Sabbat).

Uit die konteks van die hoofstuk, moet Eerstelinge die dag wees na een van 3 verskillende Sabbatte:

[1] die weeklikse, Saterdag Sabbat;
[2] Pasga Dag, ‘n {Hoog-Heilige} Sabbat;

of [3] die laaste dag van die Fees van Ongesuurde Brood, ook ‘n {Hoog-Heilige} Sabbat. 

Daar is baie debatte oor watter een van hierdie reg is.

Die korrekte dag van Eerstelinge is die dag na 15 Nissan; 15 Nissan is die 1ste dag van die Fees van Ongesuurde Brood. Eerstelinge is op 16 Nissan (Die 2de dag van die Fees van Ongesuurde Brood).

Hoe kan jy verseker weet (as jy sê) dat die Eerstelinge die dag na Pasga is?

Wel Joshua 5:10-11 het ons antwoord: 

Dit sê: “En hulle het die dag na die Pesag van die opbrings van die land geëet: ongesuurde brode en gebraaide koring, daardie selfde dag.” (WeG bybel)

Levitikus 23:14 praat oor die Eersteling Offer…

14 En julle mag geen brood of gebraaide koring of vars graan eet tot daardie selfde dag toe nie, totdat julle die offer van julle Elohim bring. Dit is 'n ewige insetting vir julle geslagte in al julle woonplekke.

In Lev 23:14, verbied YAHUVEH SY mense om geroosterde graan te eet “tot daardie selfde dag toe, totdat julle die offer van julle Elohim bring”. En in Joshua 5:10-11 sien ons dat die Israeliete die Pasga seremonie (maaltyd) gehou het soos beveel in Levitikus 23:4-8 EN die dag na Pasga, “dieselfde dag” het hulle geroosterde graan geëet.

Joshua 5:10-11
10 Terwyl die kinders van Yiesraél by Ghielghal uitgekamp het, het hulle die Pesag gehou op die veertiende dag van die maand in die aand, in die vlaktes van Yerigo.
11 En hulle het die dag na die Pesag van die opbrings van die land geëet: ongesuurde brode en gebraaide koring, daardie selfde dag.” (WeG Bybel)

Onthou Pasga begin wanneer 14 Nissan eindig (teen skemeraand), maar Pasgadag, die eerste dag van die Fees van Ongesuurde brood, is op 15 Nissan. Derhalwe is die dag na Pasga die 2de dag van die Fees van Ongesuurde Brood. Dit is die korrekte dag van Eerstelinge.

HOE TEL MENS DIE OMER?

Levitikus 23 sê die volgende van “tel die omer”:

15 Dan moet julle tel van die dag na die Shabbat, van die dag af as julle die omer as beweegoffer bring, sewe volle weke moet dit wees;
16 tot die dag na die sewende Shabbat moet julle vyftig dae tel; dan moet julle 'n nuwe voedseloffer aan YAHUVEH bring.” YAHUVEH sê vanaf die dag van eerstelinge moet sewe weke afgetel word, daardie dag is dan die dag van Pinkster (Pentecost) (in vers 15)...OF ...tel vanaf die dag van Pasga sewe weke en voeg een dag by, daardie dag is die dag van Pinkster (Pentecost) (in vers 16). Om dit op die manier te doen soos gevind in vers 15 is eenvoudiger as die manier in vers 16.WAT HIERDIE Pinkster (Pentecost) BETEKEN VIR DIE MENSE VAN YAHUVEH!
BRUID VAN YAHUSHUA...hulle wat geliefd is deur HOM en julle Hemelse Vader, Almagtige YAHUVEH...meer as ooit tevore…VERWAG ‘N GROTER SALWING en VULLING MET DIE RUACH HA KODESH!

Julle kan deur wêreldse gebeure sien dat die tyd vinnig uit hardloop en baie spoedig sal ‘n dag van dood, verwoesting en angs alle nasies oorval, insluitende Amerika. Terwyl die wêreld boser word, word die mense van YAHUVEH meer HEILIG, soekend na HOM met hul hele hart, verlaat SONDE en strewe daarna om in algehele GEHOORSAAMHEID te wandel volgens die gebooie en insettinge van YAHUVEH.

Hierdie kan die LAASTE Pinkster (Pentecost) wees wat deur die Bruid van YAHUSHUA gevier word op aarde. Ons glo en bid dat YAHUSHUA sal kom vir SY Bruid op hierdie komende Rosh Hashanah. Maar ongeag wanneer HY kom, moet ons HEILIGHEID elke dag in ons lewens begeer, en GEHOORSAAM bly ongeag wat ookal gebeur!

GEE DIE DUIWEL ELKE DAG ‘N BLOU-OOG! Hoe? Hou aan om in GEHOORSAAMHEID aan YAHUVEH te wandel! Die vyand doen alles in sy vermoë, terwyl hy probeer om die mense van YAHUVEH se aandag weg te lei van HEILIGHEID en GEHOORSAAMHEID. Moenie dat jou aandag afgelei word deur wêreldse belange of aanvalle deur vriende of geliefdes nie. Staan vir dit wat jy weet reg is en moenie die vyand toelaat om enige iemand te gebruik om jou te intimideer om toe te gee nie!

* * * * * * *

Na die Hemelvaart van YAHUSHUA, waar die apostels onttrek het na ‘n huis in Jerusalem, het hulle daar gewag vir die RUACH HA KODESH, wat YAHUSHUA belowe het.

“Die Pinkster (Pentecost)” verwys na die historiese gebeurtenis wanneer, volgens YAHUSHUA-aanse oortuiging, die uitstorting van die RUACH HA KODESH – ‘n transformerende en diepgaande ondervinding plaasvind, soos beskryf word in die Boek van Handelinge 2:1: 

1 En toe die dag van Shavuot aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar.
2 En daar kom skielik uit die Hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het.
3 Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulleself verdeel en op elkeen van hulle gaan sit.
4 En hulle is almal vervul met die Afgesonderde Gees en het begin praat in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek.

Die volgelinge van YAHUSHUA wat die RUACH HA KODESH ontvang het op die Dag van Pinkster (Pentecost) was ‘n voorstelling van die “Eerstelinge”, van die verlossing, wat betaal was met die kruisiging van YAHUSHUA! 

Drie Fisiese tekens het plaasgevind om die koms van die RUACH HA KODESH te wys.

A. Klank van Wind wat Waai.

B. Visioene van Vuurtonge wat op elkeen van hulle gaan sit het. Die Vuurtonge wat op die disippels gaan sit het verteenwoordig ‘n teofanie (‘n sigbare manifestasie van YAHUVEH). Dit verteenwoordig die dinastieke opvolging (bemagtiging) van YAHUSHUA se krag aan dies RUACH HA KODESH wat die gelowiges lei.

C. Het met mekaar gepraat in tale/verskillende tale. Dit was belangrik in die sin dat dit noodsaaklik was vir die verspreiding van die Evangelie. Die RUACH HA KODESH het as tolk opgetree sodat elkeen wat daar teenwoordig was die boodskap, terwyl dit gepreek was, in hul eie moedertaal kon verstaan. 

“En daarna [of in die ‘laaste dae’] sal Ek my Gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense drome droom, julle jongelinge gesigte sien.”
(Joël 2:28) 

WAAROM ONS BEVEEL WORD OM Pinkster (Pentecost) TE VIER!
Die Fees van Pinkster (Pentecost) was ingestel, eerstens, om die Israeliete te verplig om die Tempel van die HERE te herstel en om daar SY heerskappy oor hul land te erken, asook hulle arbeid, deur die Eerstelinge van al hulle oeste aan HOM te offer.

Tweedens, ter herdenking van en danksegging aan YAHUVEH vir die wet wat gegee was vanaf die Berg Sinai, op die vyftigste dag na hul uittog uit Egipte.

Dit was ‘n Fees wat gevier was op die vyftigste dag na die 16de Nissan, wat die tweede dag van die Pasga Fees was (Levitikus 23:15, 16). Die Israeliete noem dit die Fees van Weke (Eksodus 34:22) omdat dit gevier word sewe weke na die Pasga.

Dan het hulle die Eerstelinge van hul koringoes geoffer wat op daardie tydstip afgehandel was (Deuteronomium 16:9, 10). Hierdie Eerstelinge het bestaan uit twee gesuurde brode, van twee tiendes van 'n efah fynmeel, of vyf pond elk (Levitikus 23:16, 17). 

HOE MOET ONS Pinkster (Pentecost) VIER!
Doen geen werk nie, net soos verwag word vir ‘n Sabbat. Bid en verwag ‘n GROTER SALWING. Spandeer meer tyd in die WOORD van YAHUVEH. Spandeer meer tyd om YAHUVEH te AANBID en te LOOF. HALLELUYAHHHHHHHHHHH!!!

WAT IS PRAAT IN TALE?
Tale? Wat is dit? (“tongues”)

Eerstens is “tongue” n archaïse Engelse woord wat gebruik was gedurende die regering van Elisabeth I in die tyd van Shakespeare, en dit beteken "language" (taal). So, basies kan hierdie twee woorde afwisselend gebruik word. Maar, die “King James Version” Bybel was vertaal om en by hierdie tyd en die woord “tongue “ was gebruik i.p.v. language (taal). Vandag gebruik meeste heiliges van YAHUSHUA die woord “tongues” wanneer hulle verwys na hierdie gawe van die RUACH HA KODESH.

Hier is my definisie van tale soos die Bybel dit gebruik:

Tale is uitinge, d.m.v. die bo-natuurlike, in ‘n taal wat óf aards óf Hemels is. (1 Korinthiërs 13:1) wat die spreker nie geleer het nie (o.a. nie natuurlik onderrig was daarin nie). Tale kan op drie maniere gespreek word: [1] sang [2] gebed of [3] praat/preek (1 Korinthiërs 13:14-15). 

Tale sal een van twee oorspronge hê: die ware een van YAHUVEH of [2] demoniese geeste.

Dit is óf ‘n manifestasie van die Heilige Gees (RUACH HA KODESH) óf dit is ongoddelike geeste.

satan wil alles naboots wat YAHUVEH doen...selfs die salwing van YAHUVEH

(1 Johannes 2:27).

Esegiël 28:14 sê dat satan ‘n GESALFDE gerub was voordat satan geval het tydens die eerste oorlog in die Hemel. Hier is die sleutel, demoniese manifestasies gaan gepaard met die sondige natuur, waar teenoor, manifestasies van die RUACH HA KODESH gepaard gaan met die vrug van die Gees! (Gaan lees Mattheus 7 en Galasiërs 5 so gou as moontlik).

Byvoorbeeld; mense wat voodoo beoefen kan hulself opwerk in ‘n geheimsinnige trans en in tale begin praat! (Dit verduidelik dan ook waarom Angie Ray haar bediening die beskrywing gegee het van: "Pinkster (Pentecost) / Charismaties"). Mantras werk dieselfde en is deel van satan se nabootsing van die ware Tale. Ek het ook ‘n ongeredde jong man geken wat in tale gepraat het toe hy siek was met ‘n hoë koors. Eenmaal het ek in my bed gelê en gehoor hoe demone ‘n ander taal gebruik. En ook, eendag toe ek die duikweg gebruik het, het ‘n demoniese persoon op my geskree, in tale, en daarna vinnig weggehardloop.

Lees Markus 16:17; Mattheus 7:16-23 (met 1 Korinthiërs 13 in gedagte); Jakobus 2.

Laastens, ongeveer ‘n jaar gelede, het ek ‘n soortgelyke droom gehad. Ek sal dit kort en eenvoudig hou. Ek was in ‘n kerkgebou, en het in my gees die indruk gekry dat ‘n sekere man nie gered was nie en het na hom toe gegaan om teenoor hom te getuig. Maar hy kon in tale praat! As gevolg daarvan het ek die RUACH geïgnoreer en nie teenoor die man getuig nie. Toe hoor ek demone spot en lag en sê dat hulle die man BEDRIEG het asook ander (insluitende die heiliges) om te glo dat die man wedergebore was.

Die droom het nie veel uitleg nodig nie want dit is self-verduidelikend. Maar dit is duidelik dat die vermoë om in tale te praat NIE noodwendig beteken dat jy gered is nie. Ook, net omdat jy in ‘n kerkgebou is, beteken dit NIE dat jy in die gemeenskap van die heiliges OF die RUACH HA KODESH is nie. Voor hierdie droom, het ek vanselfsprekend aanvaar, dat indien jy in tale kan praat, mens gedoop is in die RUACH HA KODESH.

So gesê, “moet nou nie die baba met die badwater uitgooi nie”! Tale is baie stigtend vir die individuele lede van die Kerk asook vir die Kerk as geheel. Vir die res hiervan, wanneer ek die term “tale“ gebruik, verwys ek na “Heilige Tale” ...naamlik, Tale wat gepaard gaan met Heiligheid en ander vrug van die HEILIGE Gees.

Baie mense stry oor dom dinge soos die bestaan van tale vandag. (Omdat dit is so ‘n dom ding is om oor te stry, gaan ek dit nie eens in fynere besonderhede bespreek nie). Nog ‘n ding waaroor ek mense hoor stry het is die idee dat jy nie gered is nie behalwe as jy in tale kan praat. Vanselfsprekend is dit NIE waar NIE. Jy is wedergebore die oomblik wat jy jou vertroue in YAHUSHUA HA MASHIACH plaas om jou te red en wanneer jy die bevestiging het van die HEILIGE GEES dat jy ‘n kind van YAHUVEH is.

(Lees nou die hele Romeine 8 en verleen spesiale aandag aan vers 16. Indien jy voel dat jy nie daardie bevestiging het nie, doen dan twee dinge. Eerstens, glo dat ons moet wandel deur geloof, nie deur gevoel nie [2 Korinthiërs 5:7]. En ook, ek stel voor dat jy YAHUVEH soek, totdat jy sonder twyfel, die absolute versekering het dat jy HOM ken).

DIE GAWE VAN VERSKILLENDE TALE EN DIE UITLEGGING DAARVAN

Die gawe van verskillende Tale is beide Hemelse Tale asook Aardse Tale (1 Kor. 13:1; 14:21-22; Rom. 8:26). Beide die gawe van Tale asook die uitleg daarvan is bedoel om die gemeente te stig. (1 Kor. 14:5; 9-23) 1 Kor. 14:28 sê: “Maar as daar geen uitlegger is nie, laat hy in die gemeente swyg, en laat hy met homself en met Elohim praat.” [WeG Bybel] Die gawe van Tale kan ‘n teken vir die ongelowiges wees (1 Kor. 14:22), MAAR alleenlik as die ongelowige die taal verstaan (1 Kor. 14:11; 14; 23). Byvoorbeeld, lees wat het gebeur op die Dag van Pinkster (Pentecost) in Handelinge 2:11.

Hoe werk die gawe van verskillende Tale asook die uitleg daarvan?

Jy moet ten minste twee heiliges hê. Die een persoon sal in Tale praat en aan die ander persoon sal die uitleg daarvan gegee word in die Gees.

Daar is nege “geestelike gawes” genoem in 1 Korinthiërs twaalf: [1] woord van wysheid [2] woord van kennis [3] buitengewone geloof [4] die gawe van genesing [5] wonderwerkende krag [6] profesie [7] onderskeiding van geeste [7] praat in verskillende tale [8] uitleg van tale, & [9] die interpretasie van onbekende tale. (Vir meer inligting hieroor sien bladsy 4 van (http://amightywind.com/teachings/understanding.htm). 

Tale is soortgelyk aan die gawe van profesie. Dit is onderhewig aan die spreker. Ek het al dikwels gehoor dat daar gesê word dat “YAHUVEH ‘n ware heer is”. Hy sal nie woorde in jou keel afdruk nie. Jy is in beheer van jou tong en mond wanneer jy in tale praat of bid...dit is nie wanordelik soos demoniese-oorname nie.

1 Korinthiërs 13:32-33
32 En die geeste van die profete is aan die profete onderworpe;
33 want Elohim is nie 'n Elohim van wanorde nie, maar van vrede, soos in al die gemeentes van die afgesonderdes.”

Ek wil graag nog ‘n verdere onderskeid tref t.o.v Tale. Daar is [1] die gawe van uitleg van Tale [2] die gawe van verskillende Tale & [3] Bid in Tale. Die gawe van Tale en die gawe van uitleg van Tale is die laaste van die 9 geestelike gawes genoem in 1 Kor. 12. MAAR, ek glo die gebeds Taal is beskikbaar aan almal wat wedergebore is. ‘n Algemene vergelyking is dat die gebeds Taal soos ‘n geskenk is wat YAHUVEH alreeds aan jou gegee het, maar jy het nog nie die moeite gedoen om dit oop te maak of selfs na die verpakking te kyk nie.

Die gebeds Taal is hoofsaaklik vir selfstigting (1 Kor. 14:4). Dit wek die salwing op gedurende aanbidding (1 Kor. 14:14-16; Efes. 5:18-20) en dit help met gebed (Rom. 8:26-27). In 1 Korinthiërs 14:19 het die apostel Paulus gesê: “maar in die gemeente wil ek liewer vyf woorde met my verstand praat om ook ander te onderrig, as tien duisend woorde in 'n taal”. Maar, dit is heeltemal aanvaarbaar om in tale te bid gedurende bediening omdat Tale die salwing opwek om te help met bediening (1 Kor. 14:6-8), om openbaring te gee, ‘n woord van kennis, ‘n woord van wysheid, ‘n profesie of ‘n woord van onderrigting. (1 Kor. 14:6). 

So ver ek weet, is die gebeds Taal gewoonlik in ‘n Hemelse Taal (1 Kor. 13:1; 14:2; Rom. 8:26). Asook, sê die Heilige Gees dikwels vir jou waaroor jy bid of gee aan jou die uitleg van dit wat jy sê (1 Kor. 14:13).

GEBEDS-TAAL

Handelinge 2: 38 En Kefa (Petrus) sê; vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Yahushua die Messias tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Afgesonderde Gees ontvang.
39 Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat YAHUVEH ons Elohim na Hom sal roep.

Die gebeds Taal is ‘n bewys en manifestasie van die Doping met die Heilige Gees. Die rede hoekom ek glo dat YAHUVEH dit gekies het as bewys, is as gevolg van dit wat geskryf staan reg deur Spreuke en Jakobus 3 dat “geen MENS die tong kan tem nie”. Handelinge 2:39 praat van die Doping met die Heilige Gees: “die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat YAHUVEH ons Elohim na Hom sal roep.”

ELKE KEER, in die Bybel, wanneer iemand Gedoop was met die Heilige Gees, het hulle die gebeds Taal ontvang. Romeine 1 sê dat die Evangelie eerste na die Jode gaan en dan na die Heidene. In Handelinge 2:4 kan julle lees oor hoe die Jode in nuwe tale gepraat het soos die Gees aan hulle gegee het. In Handelinge 8:9-25 kan julle lees oor die Samaritane (Tale word nie uitdruklik hier genoem nie maar in vers 18 staan daar dat Simon die towenaar***gesien het dat die RUACH HA KODESH gegee was en hy wou hierdie gawe koop. Vanselfsprekend, behalwe as daar ‘n fisiese manifestasie was soos in Handeling 2, moes Simon gesien het hoe hierdie gelowiges in Tale bid). In Handelinge 10:44-46 kan jy lees oor die heidene wat in nuwe tale praat.

(***Terloops; Simon die towenaar was later oorgegee aan misleidende geeste. Geskiedkundige bronne sê dat hy geglo het hy kon vlieg. In ‘n poging om dit te doen, het hy van ‘n krans af gespring na sy dood toe.)

In Handelinge 9:17, toe Apostel Paulus gedoop was, noem die Bybel nie Tale nie, MAAR in 1 Korinthiërs 14:18 sê Paulus “ Ek dank my Elohim dat ek meer in tale praat as julle almal;” Toe‘n ander groep gedoop was in die Heilige Gees, in Handelinge 19:6 sê dit “...en hulle het met tale gepraat en geprofeteer.” Hierdie sinsnede word herhaal reg deur die Boek van Handelinge.

Ek maak nie ‘n onderskeid tussen wedergeboorte en die aanvanklike doping met die Heilige Gees nie. Sommige mense doen dit, maar ek dink nie dat dit ‘n belangrike kwessie is nie. Tegnies gesproke, het die eerste apostels die Heilige Gees ontvang die eerste keer toe YAHUSHUA oor hulle geblaas het in Johannes 20:22 en was daarna gedoop in die Heilige GeesVuur in Handelinge 2:3-4.

(Onthou, Doping beteken indompeling, om te bad of te was. Wanneer jy eers gedoop is in die HEILIGE GEES kan Sy jou hervul of vul tot oorlopens toe). Wanneer jy eers wedergebore is, is die krag van die HEILIGE GEES vir jou beskikbaar en dit is net ‘n kwessie van nederigheid en gewilligheid om YAHUVEH se Aangesig te soek.

1 Kor. 12 sê dat YAHUVEH die gewer is van gawes. Die beste gawe van almal is die EWIGE LEWE, om YAHUVEH te KEN (Johannes 17:3). En Handelinge 2:39 praat van die Doping in die Heilige Gees (waarvan ek glo dat dit die gawe van gebeds Taal insluit) “die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat YAHUVEH ons Elohim na Hom sal roep.”

        


ALPHA & OMEGA ALMIGHTYWIND RUACH HA KODESH WILDFIRE LAASTE KANS BEDIENING

www.amightywind.com  |   www.almightywind.com
Besoek asb. die ander skakel as een af-lyn is.

Ons onderhou die Sabbat, ons is nie Sewensdag Adventiste nie
Kliek Hier Vir Meer Inligting

Pos en E-pos Adresse


By Faith Enoch was translated that he should not see death: and was not found, because YAHUVEH had translated him: for before his translation he had this testimony, that he pleased YAHUVEH. Hebrews 11:5

Deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie; en hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het; want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het. Hebreërs 11:5